fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Portréfotózás | Jegyesfotózás | Fotós oktatás | Budapest | Seres Zsolt fotós

https://www.sereszsolt.hu

Portréfotós Budapest Seres Zsolt fotós

 Seres Zsolt vagyok, egyéni vállalkozó, a https://www.sereszsolt.hu oldal kezelője. Ha az oldalamra üzenetet írsz, az üzenetedet én kapom meg, így ezzel együtt, az adataidra is én vigyázok. Az itt olvasható adatkezelési tájékoztató azért készült, hogy te is pontosan lásd, az oldal milyen adatokat gyűjt, hogyan használja fel azokat és milyen lehetőségek állnak rendelkezésedre, milyen jogaid vannak azokkal kapcsolatban. Az általam kezelt személyes adatok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el, és a jelen tájékoztatóban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom.

Adatkezelést önkéntes hozzájárulásod vagy törvényi felhatalmazás alapján végzek. Önkéntes hozzájárulásod esetén bármikor kérhetsz tájékoztatást a kezelt adatok köréről, felhasználásának módjáról. Bármikor visszavonhatod

hozzájárulásod, kivéve amikor jogszabályi kötelezettség alapján kell az adatkezelést folytatnom, például a számlákat 8 évig meg kell őriznem.

Az adatvédelmi nyilatkozatom kialakításnál az Európai Bizottság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásait és állásfoglalásait is figyelembe vettem.

Az adatkezelés időtartama alatt neked, mint érintettnek bármikor jogod van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá a jogérvényesítést tárgyaló pontban leírtak szerint egyéb jogaiddl korlátozások nélkül élhetsz. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt írásban kérhetsz elektronikus vagy postai úton, a lentebb megadott elérhetőségeimen. A NAIH mint felügyeleti hatóság, adatvédelmi nyilvántartást nem vezet a továbbiakban, így adatkezelési azonosító megjelölést nem találsz a jelen tájékoztatóban.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a honlapon esetleg hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Szintén nem terjed ki a hatálya olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért én, mint ennek a honlapnak az adatkezelője semmilyen felelősséget nem vállalok.

A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy fokozottan ügyelj személyes adataid védelmére, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Te is, mint érintett, felelősséggel tartozol minden olyan történésért, amely személyes adataid felhasználásával jön létre. Az ilyen esetekben érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért, a jogi felelősségemet kizárom.

Ez az adatkezelési tájékoztató szabályzatként működik. Én, Seres Zsolt (mint adatkezelő), fenntartom a jogot, jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, az érintettek, felhasználók, üzleti partnerek, tájékoztató útján történő értesítése mellett.

A felhasználó, a honlapra történő belépéssel, illetve a szolgáltatásaim megrendelésével és igénybevételével elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

Adatkezelő adatai

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A szabályzat fogalmi rendszerének magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a 2016/679. EU Rendelet (GDPR) rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, személyes adatokat kezel
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 • Adattovábbítás: az adat, harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Felügyeleti hatóság:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Megrendelésedhez kapcsolódó adatkezelések: megrendelés, számlázás, kiszállítás

Amikor a webáruházamban, vagy az artstore-ban vásárolsz, különböző személyes adatokat kérnek-kérek tőled, hogy teljesíteni tudjam a megrendelésedet és ki is tudják szállítani azokat. A megrendelt termékek ellenértékét vagy PayPal segítségével, vagy bankszámlára való utalással tudod kiegyenlíteni. 

A PayPal adatbiztonsági leírását itt találod: 

https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full

A saját, céges bankszámlámra való Banki átutalás esetén az Unicredit Bank rendszerében a neved mellett, a bankszámlád száma is szerepelni fog. Ebben az esetben én csak adatfeldolgozó vagyok. A bankszámlán lévő átutalási adataid nem kerülntek felhasználásra, feldolgozásra, rögzítésre semmilyen formában.A bankszámlakivonat számviteli bizonylat, így azt átadom a könyvelőnek, 8 évig meg kell őriznem kötelezően a Sztv. 169. § (1)-(2) bek alapján, jogi kötelezettség.

A kiszállításról (a https://www.sereszsolt.hu/artstore használata esetén) is ők gondoskodnak. Ezesetben olyan magánjellegű adatokat, mint cím, név stb. felém nem továbbítanak.

Ha a megrendelt terméket én továbbítom neked, az általad megadott személyes adatok csak az én munkámat segítik, ezeknek a szállítási adatoknak a törlését bármikor kérheted Kérésedre, 2 munkanapon belül törlöm őket. Az adatokat csak csomagfeladási célra használom.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, és kérheted adataid törlését a hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen. A kiállított számlát kötelezően 8 évig meg kell őriznem, a Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján, így erre nem vonatkozik a törlési kötelezettség!

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével kapcsolatos adatkezelés

Az oldalamon, bármelyik szolgáltatásommal kapcsolatos érdeklődésedet jelezni tudod felém, a kapcsolati űrlap kitöltésével. Ezen megadod a kapcsolatfelvételhez szükséges adataidat. Az adatlap elküdésére csak akkor van lehetőséged, ha a lap alján bejelölöd, hogy ezt az Adatkezelési tájékoztatót elolvastad és az ebben foglaltakat elfogadtad.

A megadott e-mail címedre nem küldök hírlevelet, csak ha a megrendelés leadásakor ehhez külön hozzájárulsz. (vagy külön regisztrálsz a hírlevelemre) Nem szeretem a kéretlen leveleket, így én sem küldök.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az Adatkezelő megszűnéséig, vagy az érintett kérésére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

E-mail címen keresztüli kapcsolatfelvétel adatkezelés

Ha e-mailt küldesz nekem a hello[kukac]sereszsolt.hu címre, Akkor hozzájutok a te mail-címedhez, a nevedhez, esetleg egyéb személyes adataidhoz. Az általad megadott személyes adatokat önkéntes hozzájárulásod alapján kezelem az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban, hozzájárulásodat,  visszavonásáig. A levelezés lezárását követő 90 napon belül, személyes adataidat törlöm, kivéve, ha valamilyen törvényi kötelezettség miatt, ezt nem tehetem meg. Az adatkezelés célja: kérdéseid megválaszolása, szolgáltatás részleteinek egyeztetése, a szolgáltatás eredményének (fotók) elküldése.

kezelt adatok: név, e-mail cím 

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Telefonon keresztüli kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során hozzájutok a telefonszámodhoz és megtudom a nevedet is. Az általad megadott személyes adatokat önkéntes hozzájárulásod alapján kezelem az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban. A számodat nem mentem el, neved sem kerül feljegyzésre. (csak ha külön erre szükség van a további együttműködésünk miatt) Az adatkezelés célja :kérdéseid megválaszolása, személyes találkozás egyeztetése

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Lehetőséged van feliratkozni a hírlevelemre, ha erre a szolgáltatásra regisztrálsz. Bármikor leiratkozhatsz, mert minden levélben megtalálható egy leiratkozó link. Leiratkozásodkor az e-mail címed azonnal törlésre kerül, így nem fogsz tőlem több hírlevelet kapni.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás új akciókról, változásokról-fejlesztésekől, új szolgáltatásokról

kezelt adatok: név, e-mail cím

adattárolás határideje: az Adatkezelő megszűnéséig, vagy az érintett kérésére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés (Facebook/Pinterest)

Az aktuális akcióim, termékeim-szolgáltatásaim népszerűsítésére közösségi oldalakat, csoportokat használok. Amikor a Facebook / Pinterest oldalamon, a blogbejegyzéseimben “lájkolsz”, vagy hozzászólsz, akkor hozzájutok a nevedhez, az adott közösségi oldalon beállított nyilvános adataidhoz. Ezen személyes adataidat az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban önkéntes hozzájárulásod alapján kezelem, azáltal, hogy “lájkolsz”, hozzászólsz, megosztasz. 

Hozzájárulásod visszavonását oldalaink “lájkolásának” megszüntetésével, hozzászólásaid törlésével teheted meg. Facebook csoport esetén a hozzászólásaid törlésével és a csoportból való kilépéssel teheted meg, ekkor személyes adatkezelésünk is megszűnik.

A Facebook adatvédelmi beállításaihoz segítséget itt találsz: 

https://www.facebook.com/help/325807937506242

Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés 

Közös munka-fotózás esetén több személyes adatot is megtudok rólad, mint Adatkezelő és adat feldolgozó egyaránt. A személyes adataidat az előzőleg felsoroltakhoz hasonlóan, a te hozzájárulásoddal, hamadik félnek nem továbbítva tartom biztonságban. A rólad és a fotózáson jelenlévő emberekről készült fotókat, a kidolgozás után, egy biztonságos helyen, külső adattárolón tartom, offline. Ezekhez rajtam, mint Adatkezelőn kívül, senki nem fér hozzá. A fotókat minden esetben csak a te, mint megrendelő írásos hozzájárulásával tehetem nyilvánossá (kivéve, ha az általunk kötött szerzádésben, erre nincs más kitétel lsd. TFCD-fotózás), erről minden alkalommal, minden megrendelővel külön egyeztetek.

Az adatvédelmi incidensek elkerülése végett, a képeket RAID (adattükrözés) rendszeren tárolom. Ezeket a fotókat évekig megőrzöm, de a megbízó írásos kérésére bármikor törlöm. 

A megbízás során készült képeket harmadik félnek, csak külön, a fotókon szereplő személyek  hozzájárulásával adom át Az elkészült fotókat szerzői jog védi.

Az adatkezelés célja: a megrendelt és kiválogatott fotók kidolgozása, engedély esetén marketing célra való felhasználásuk 

kezelt adatok: fotók, videófelvételek

adattárolás határideje: az Adatkezelő megszűnéséig, vagy az érintett kérésére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus, offline 

A  weboldalam adatfeldolgozói:

Rackforest KFT. Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132

https://rackforest.com

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. A Rackforest egy több ezres felhasználóval rendelkező szolgáltató, így az ott tárolt adatok biztonsága, az ő érdekük is.

Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozás módja: elektronikus

Google Analytics szolgáltatás: https://policies.google.com/privacy 

Adatfeldolgozás célja: statisztika

Adatfeldolgozás módja: elektronikus

Facebook képpont, hirdetés optimalizációs szolgáltatás:

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Adatfeldolgozás célja: marketing 

Adatfeldolgozás módja: elektronikus

Számláim és könyvelésem adatkezelője:

Véghelyi Zsuzsanna könyvelő 1132 Budapest, Victor Hugo utca 32.

A könyvelési adatokat kezelő adatkezelő, személyes adatokkal kapcsolatos döntéseket nem hozhat, azokat harmadik fél részére nem adhatja át (kivéve a hivatalos szervek: Rendőrség, NAV stb.), azokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatkezelés célja: könyvelés

Adatkezelés módja: elektronikus

Weboldalamon használt cookie-k/sütik

A sütik (cookie) betűkből és számokból álló információcsomagok, amiket általában a honlapok a böngésződnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát, névtelen statisztikai információkat gyűjtsenek. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Vannak olyan sütik, amik a honlap bezárása után megszűnnek, de vannak olyanok is, amik hosszabb időre tárolásra kerülnek a számítógépeden.

Ha nem szeretnél sütiket, akkor a látogatásaid során korábban elhelyezett sütiket törölheted, illetve a böngésződ beállításával le is tilthatod az újabbakat. Ezeket a beállításokat neked kell elvégezned a böngésződben, útmutatót itt találsz:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Google Chrome-ban

Cookie-k kezelése Apple Safari-ban

Információ a sütikről Firefox-hoz

Cookie-k kezelése Internet Explorerben

A sereszsolt.hu oldalain kétféle sütifajtával dolgozom. Vannak a feltétlenül szükséges sütik, ilyenek pl. a bevásárlókosárhoz szükséges sütik, és vannak a statisztikai sütik, amik anonim módon információt gyűjtenek az oldalamon történő böngészésről, ezek eredményeként születnek a statisztika kimutatások, erre használom a Google Analytics szolgáltatását. A statisztikai sütik engedélyezésével segíted a munkámat. Mivel személyesen nem találkozunk, nem kapok tőled információt arról, hogy milyen szolgáltatás érdekel, mit olvastál el az oldalamon. Ezek a névtelen statisztikai sütik, viszont összesítve megmutatják nekem, hogy például mely oldalakat olvastátok a legtöbben, így tudok számodra érdekes, hasznos blogbejegyzéseket is készíteni, esetleg új szolgáltatásokat bevezetni.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Nincsenek alkalmazottaim, így az általam tárolt személyes adatokhoz csak én férek hozzá. 

Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy személyes adataidat védjem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A munkaállomásomra jelszó megadása után lehet belépni, melyet tűzfal, véd. Az operációs rendszer Apple OSX, így a vírusveszély is minimális. Telefonom és a WiFi is jelszóval védett. Weboldalam esetén is mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel, SSL titkosítást is alkalmazok. Az ingatlan távfelügyeletes riasztórendszerrel van védve.

Az adatkezelés során téged megillető jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

A hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz arról, hogy: milyen személyes adataidat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelek. Illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottam hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adataidat.

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott e-mail címre megküldöm.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheted, hogy módosítsam valamely személyes adatodat (például bármikor megváltoztathatod az e-mail címed).

A kérelmedet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az általad megadott e-mail címre értesítést küldök.

Az adatok törléséhez való jog

hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheted személyes adataid, vagy a rólad készült és tárolt fotók törlését. A törlési kérelmedet abban az esetben utasítom el, ha jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a személyes adatok további tárolására kötelez, például a számlázással kapcsolatosan., vagy szerződési kötelezettség kapcsán Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor kérelmedet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az általad megadott e-mail címre értesítést küldök.

Az adatok zárolásához való jog

hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheted személyes adataid zárolását. A zárolás addig tart, amíg az általad megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen keresztül, írásban tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha a személyes adataidat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanám, felhasználnám.

Az adatkezelés során téged megillető jogok

Adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Ha úgy érzed, hogy megsértettem az adatkezeléshez kapcsolódó jogaidat kérlek, először nekem jelezd a hello[kukac]sereszsolt.hu e-mail címen. Szinte biztos, hogy találunk számodra kielégítő megoldást! Gyorsan, kényelmesen, időt rabló jogi hercehurca nélkül. 

Természetes fordulhatsz közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is, ahol vizsgálati eljárást kezdeményezhetsz (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu), ha szerinted megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmedet.

Továbbá jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhetsz ellenem. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a te választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: 

https://birosag.hu/torvenyszekek

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba. Megírásakor legjobb tudásom szerint figyelembe vettem a vonatkozó rendeleteket. Amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, frissítem a tartalmat. Ha vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, szintén frissítem a tájékoztatót. Az aktuális adatkezelési tájékoztatót folyamatosan megtalálod a weboldal felső menüjében, és a láblécben is.

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

2018.05.24. Budapest, Seres Zsolt

Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozásának érdekében. A honlap böngészésével hozzájárulsz a használatukhoz.

TETSZIK A WEBOLDALAM?

köszönöm ha kedveled és megosztod!